Dyrektywa unijna wyroby medyczne

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie muszą istnieć zaspokojone przez całe produkty, jakie są oddane do wykorzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w jednych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może myśleć do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została przedstawiona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z zastosowaniem dowolnego efektu w rejonach, w jakich może być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgody z umowami atex a za dostosowanie danego artykułu do tych wartości. Atest atex jest reklamowany w przypadku produktów, jakie spotykają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest owo dziedzina, gdzie otrzymuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w wymieszaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unie takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą to żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w sukcesie, jak duża porcja energii czerpiąca z efektywnego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru podchodzi do wybuchu, który decyduje poważne ryzyko dla bycia a zdrowia ludzkiego.