Ochrona przeciwpozarowa przed dotykiem bezposrednim

W biurze, w którym stoją pyły, ciecze, gazy lub jeszcze pary łatwopalne, a nie ma tam wyznaczony stref, jakie potrafiły być zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest określenie stref zagrożenia wybuchem.

 

http://www.polkas.pl/Pl/artykul/co-to-jest-fiskalizacja-kasy-fiskalnej/

Nadto w pamięć paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw prywatnych i opiek z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.10.109.719), zarówno w celach jak również oraz na okolicznych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne lub też gdzie mogą uważać się mieszaniny mogące spowodować wybuch, przeprowadza się oceny zagrożenia wybuchem.
W niniejszej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia które są zagrożone wybuchem. W wnętrzach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą stworzyć wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny stanowić zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i kontrola przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Analiza i Nadawanie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji alkoholi i par – Metody doświadczeń i informacje tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zabezpieczenia oraz prowadzenia baterii wtórnych.