Produkty zgodne z dyrektywa unii europejskiej

Deklaracja zgodności WE jest to pisemne oświadczenie sporządzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego produkt jest zgodny z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć jednego lub więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub posiadają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do spełnienia wymagań dyrektyw.

najtańsze kasy fiskalne krakówCena kasy fiskalnej. Gdzie tanio kupić? Polkas

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a także jeśli to konieczne (ponieważ wynika z odrębnych przepisów) wyroby te muszą uzyskać odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest realizowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są to tak zwane moduły i oznacza je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który może ją wybrać według własnego uznania z możliwości przedstawionych mu w dyrektywie i dotyczących danego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może składać się tylko z jednego modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych wyrobów są to złożone procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i wyniki działań są dokumentowane. Producent umieszcza na wyrobach, które posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność związana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wynika z tego, iż domniemanym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze wymagania i jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym):
1. Niepowtarzalny identyfikator produktu – numer XXXX
2. Nazwa i adres producenta – a także jeśli jest to wymagane, również jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora)
4. Co jest przedmiotem deklaracji – identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego historii, jeśli konieczne – załączyć zdjęcie
5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgodne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista)
6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do norm zharmonizowanych – do których odnosi się deklaracja
7. W stosownych przypadkach należy zamieścić informację o jednostce notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i wydała certyfikat
8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis.
Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może otrzymać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu mówi o tym, że spełnia on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zagadnień związanych z ochroną zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, a nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać wprowadzony do obrotu ani zostać oddany w użytkowanie na terytorium Unii Europejskiej. Deklaracja jest przechowywana przez producenta lub w przypadku gdy posiada on swoją siedzibę poza Unią Europejską – przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.