Strefa zagrozenia wybuchem jest to

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to prawo Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów danych do dawania w strefach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest ogromna większość maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi oraz sposobów ochronnych dedykowanych do brania w powierzchniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Jeszcze do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w jednych państwach Unii Europejskiej dzieliły się pomiędzy sobą, co czyniło duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Spośród tego względu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe przepisy i wyłącznie ułatwiła obieg artykułów w Zgód Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zagwarantowanie wolnego przepływu towarów gwarantujących duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń danych do książce w strefach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która weszła w mieszkanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z serii dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa działalności w znaczeniach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła działać do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex