Strefa zagrozenia wybuchem oznakowanie

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE – to prawo Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do wprowadzania w okolicach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest wysoka większość maszyn oraz narzędzi stosowanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi i systemów ochronnych kierowanych do stosowania w strefach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Też do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w jednych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co stanowiło istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.
Z ostatniego czynnika powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i łatwo ułatwiła obieg produktów w Unii Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest przeznaczenie wolnego przepływu towarów zapewniających znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń dedykowanych do praktyki w powierzchniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która zaszła w bycie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z serii dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa praktyki w mieszkaniach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła zmuszać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

 

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne)
numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
symbol wykonania przeciwwybuchowego
grupa wybuchowości
kategoria urządzenia
rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
podgrupa wybuchowości
klasa temperatur

 

Polecamy szkolenia Atex