Strefy wybuchu metanem i dyrektywa atex

Istniejące w krajach Unii Europejskiej znaczne różnice w przepisach prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa szczególnie w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że postanowiono je ujednolicić poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Dlatego też w zakresie stref, które są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/program-do-prowadzenia-malej-firmy/

Nazwa tego dokumentu prawnego wywodzi się z języka francuskiego co dosłownie brzmi Atmosphere
Explosible. Podstawowym zadaniem niniejszej dyrektywy było jak największe zmniejszenie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w strefach zagrożonych. W związku z tym omawiany dokument szeroko odnosi się zarówno do systemów ochronnych jak i urządzeń, które stosowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Mowa tutaj również o urządzeniach elektrycznych.
Zgodnie z przepisami prawnymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może wynikać z przechowywania, produkowania a także użytkowania substancji, które w wyniku połączenia z powietrzem albo też z inną substancją mogą spowodować rzekomy wybuch. W zakresie tych substancji wymienić można przede wszystkim ciecze łatwopalne a także ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne substancje to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy.
Jednakże nie sposób opisać wszystkiego co znajduje się w przedmiotowym dokumencie. Dlatego też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż reguluje on ogólne warunki i wymagania w zakresie systemów i urządzeń stosowanych w strefach wybuchowych. Natomiast szczegółowe wytyczne mogą znajdować się w innych dokumentach. Należy jedynie pamiętać, że inne dokumenty regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden sposób nie mogą być sprzeczne z dyrektywą ATEX.
Należy również pamiętać, że wszelkie urządzenia stosowane w strefach zagrożonych muszą być odpowiednio znakowane znakiem CE, co oznacza, że urządzenie to musiało przejść procedurę oceny zgodności przeprowadzaną przez jednostkę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego podejścia (bo tak nazywana jest Dyrektywa ATEX) w przypadku niezgodności urządzeń w strefach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może podjąć kroki do wycofania takich urządzeń.