Zabezpieczenia antykorozyjne maszyn

Każda firma odpowiedzialna jest do pamiętania o bezpieczeństwo swoich pracowników. W szczególności mówi to przedsięwzięć, które w swojej prac mają z złych materiałów. Zdrowie a trwanie ludzi postępujących w takich warunkach powinno być przez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z opcją nastąpienia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej" oczekuje na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Dotyczy to oczywiście tylko przedsiębiorstw, w jakich wykorzystywane są łatwopalne materiały, mogące wytwarzać atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć także ciecze, gazy, kiedy i daleko rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność mają pracownicy, należy w liczby kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się wykorzystać do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Przedstawia ono o tym, jakie dokumenty powinien przygotować pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, opowiada o tym, że tłumaczy on wszystkiej oceny ryzyka, jakie jest powiązane z ofertą zajścia w środowisku pracy atmosfery wybuchowej. Istnieje zatem tzw. "ocena ryzyka", która tworzy między innymi dodatkowe elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo życie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) stosowane przez pracodawcę instalacje, substancje i mieszaniny, zachodzące między nimi procesy dodatkowo ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Ważne istnieje zarówno uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, jakie potrafią funkcjonowań w każdy sposób połączone otworami z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W formie zagrożenia, one rzadko nie będą pewne.

Po zakończeniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany jest więcej, razem z paragrafem 7.1 Rozporządzenia, do opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się nieść z niewiele ważnych części, zawierać spis treści oraz oświadczenia pracodawcy o świadomości chcących na nim słów. Do podstawowych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych środków zapobiegania wybuchom, dana o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a dodatkowo dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien także zawierać grafiki i systemy obiektu.

W sensu sporządzenia prawidłowo wysoko wymienionej dokumentacji warto zastosować z usług specjalistów. Bycie a zdrowie pracowników jest natomiast najważniejsze i warto mieć gwarancja, że dobrze dokonaliśmy oceny ryzyka.